საყოფაცხოვრებო აპარატების საგარანტიო პირობები და ფასები

შპს Kärcher -ის საგარანტიო პირობები ვრცელდება ექსკლუზიურად შპს Kärcher -ის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე იმპორტირებულ პროდუქტებზე.

1. მესამე მხარის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე იმპორტირებულ პროდუქტებთან დაკავშირებით საგარანტიო ვალდებულებები ეკისრება შესაბამის იმპორტიორს ან გამყიდველს.

2. მესამე მხარის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე იმპორტირებული პროდუქტები შეიძლება მიეკუთვნებოდეს შპს Kärcher -ის საგარანტიო ვალდებულებებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს საერთაშორისო საგარანტიო მომსახურების ხელშეკრულება შპს Kärcher -სა და მიმწოდებელს შორის შესაბამისი ექსპორტიორი ქვეყნიდან.

3. მყიდველს უფლება აქვს საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში საგარანტიო შეკეთება განახორციელოს პროდუქტის გაუმართაობის შემთხვევაში, რაც გამოწვეულია ქარხნული წუნით.

4. მყიდველს უფლება აქვს ისარგებლოს პროდუქტის საგარანტიო შეკეთებით, იმ პირობით, რომ მას აქვს  და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტებს:

• პროდუქტის შეძენის ფაქტის დამადასტურებელი გადახდის დოკუმენტი;

• შევსებული საგარანტიო ბარათი, მასზე დატანილი სავაჭრო ორგანიზაციის ბეჭედი  მყიდველის ხელმოწერა, რომელითაც დასტურდება შპს Kärcher -ის საგარანტიო პირობების თანხმობას.

5. საგარანტიო პერიოდი იწყება პროდუქტის მომხმარებლისთვის მფლობელობაში გადაცემის მომენტიდან ,  ხელშეკრულების პირობებით (გაყიდვა, მომსახურება, საჯარო შეთავაზება) სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

6. საგარანტიო შეკეთების ან სხვა სამართლებრივი მოთხოვნების შემთხვევაში მოწყობილობის შეძენის თარიღის დასადასტურებლად, გთხოვთ, შეინახოთ შესყიდვის დოკუმენტები მათ შორის და არამხოლოდ: ქვითარი, შეძენის თარიღისა და ადგილის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტები.

         საგარანტიო შეკეთება

7. საგარანტიო შეკეთება მოიცავს სამუშაოს შესრულებას, რომელიც დაკავშირებულია პროდუქტის დეფექტების აღმოფხვრასთან, რათა უზრუნველყოს პროდუქტის დანიშნულებისამებრ გამოყენება საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში. ხარვეზების აღმოფხვრა ხორციელდება პროდუქტის ან ცალკეული კომპონენტის შეცვლით ან შეკეთებით.

პროდუქტი მიიღება საგარანტიო მომსახურებაზე, თუ: პროდუქტს თან ახლავს საგარანტიო დოკუმენტი, მწარმოებლის ან კონტრაქტორის ბეჭდები (თუ ეს გათვალისწინებულია საოპერაციო დოკუმენტით), დოკუმენტი საქონლის შენახვის, ექსპლუატაციისა და დანიშნულებისამებრ გამოყენების წესებთან დაკავშირებით, პროდუქტი დაზიანებულია იმგვარად, რომ დაზიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს გაუმართაობა და ოპერატიულ მოთხოვნებთან შეუსაბამობა.

მომხმარებლის ბრალით პროდუქტის გაუმართაობის შემთხვევაში (ოპერირების წესების შეუსრულებლობა), საოპერაციო დოკუმენტებით, საგარანტიო ბარათით გათვალისწინებული ლუქების ან ფირნიშის არარსებობისას, მომხმარებელი კარგავს საგარანტიო მომსახურების მიღების უფლებას.

გაუგებრობების თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ, ყურადღებით შეისწავლოთ აღჭურვილობის საოპერაციო ინსტრუქციები, გარანტიის პირობები და შეამოწმოთ საგარანტიო ბარათის შევსების გამართულობა.  საოპერაციო ინსტრუქციებში მოცემული რეკომენდაციებისა და ინსტრუქციების დაცვა (გამოყენების წესები) დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ პრობლემები მოწყობილობის მუშაობაში და მის მოვლაში.

ოფიციალური სერვის ცენტრის სპეციალისტები დამოუკიდებლად განსაზღვრავენ, თუ როგორ უნდა შეკეთდეს აღჭურვილობა, ასევე შეაკეთონ თუ არა მისი ნაწილები. საგარანტიო პერიოდში მოწყობილობების გაუმართავი ერთეულები შეკეთდება უფასოდ ან იცვლება ახლით. გადაწყვეტილება მათი ჩანაცვლების ან შეკეთების მიზანშეწონილობის შესახებ წარმოადგენს მომსახურების განყოფილებების კომპეტენციას. ამ შემთხვევაში, აღჭურვილობის ყველა შეცვლილი ნაწილი გადაეცემა და რჩება ოფიციალური სერვის ცენტრის საკუთრებაში / მფლობელობაში.

მყიდველი კარგავს საგარანტიო შეკეთების უფლებას შემდეგ შემთხვევებში:

• საოპერაციო ინსტრუქციის პირობების დარღვევა

• მომსახურების რეგლამენტის დარღვევა

• საგარანტიო ბარათში საჭირო ინფორმაციის არარსებობა ან მასში შესწორებების, გაუგებარი ჩანაწერების არსებობა.

• მწარმოებლის ნიშნული (ფირნიში)  აკლია პროდუქტს ან გაუგებარია ან შეცვლილია მონაცემები მასზე.

• დაზიანება ტრანსპორტირების დროს, არასწორი გამოყენება, არასწორი შენახვა, უდიერი მოპყრობა.

• მყიდველის მხრიდან არასაკმარისი მოვლა, როდესაც პროდუქტს აქვს ძლიერი გარეგანი ან შიდა დაბინძურება, ჟანგი, დეპოზიტები, დამაბინძურებლების ფრაქციის შიდა დაგროვება, მათ შორის, რაც გროვდება დასუფთავების პროცესში ან შეიცავს სამუშაო ნივთიერებას.

• გადატვირთვა, ბოროტად გამოყენება, გამოყენება ფილტრის ტომრის გარეშე იმ შემთხვევებში, როდესაც მისი გამოყენება სავალდებულოა ან რეკომენდებულია მწარმოებლის მიერ, გამოყენება ფილტრის ელემენტების გარეშე, რომელთა გამოყენება გათვალისწინებულია დიზაინით, პროდუქტის ექსპლუატაციით აქსესუარებით და სახარჯო მასალებით, რომლებიც გაუმართავია ან არ არის განკუთვნილი ამ პროდუქტისთვის, გამოყენებულია სარეცხი საშუალებები, რომლებიც არ არის განკუთვნილი ამ ტიპის პროდუქტისთვის.

• ჩარევის ან დიზაინის ცვლილებების ნიშნების არსებობა არაავტორიზებული პირების მიერ, რომლებიც არ არიან უფლებამოსილი განახორციელონ ეს ქმედებები

• პროდუქტის მუშაობის გაგრძელება გაუმართაობის ნიშნების გამოჩენის შემდეგ, რამაც გამოიწვია უფრო სერიოზული შედეგები.

• აგრესიული გარემოს ან ამინდის პირობების მავნე ზემოქმედებით გამოწვეული ზიანი, როგორიცაა თოვლი, წვიმა, მაღალი ტენიანობა, დაუშვებლად დაბალი ან მაღალი ტემპერატურა.

• ელექტროენერგიის მიწოდების ან წყალმომარაგების სისტემებთან არასწორი კავშირი (შეერთების წერტილში კონტაქტის ცუდი ხარისხი, წყლის ნაკლებობა, შლანგის ან ელექტრო კაბელის არასაკმარისი კვეთი, ელექტრული გაფართოების კაბელის მიუღებელი სიგრძე, წყლის ფილტრის არარსებობა ან დეფექტი. გამშვები სარქველი, სადაც მისი მონტაჟი უზრუნველყოფილია პროდუქტის მწარმოებლის მიერ, უხარისხო ელექტროენერგია: ასიმეტრია, ძაბვის ვარდნა, დამიწების ნაკლებობა ან ცუდი ხარისხი, ელექტროენერგიის უეცარი გათიშვა ან წყალმომარაგება, წნევის ვარდნა წყალმომარაგების ქსელში, დაბინძურება და ა.შ.

• პროდუქტის შიგნით უცხო საგნების, სითხეების, ნივთიერებების არსებობა.

• არადროული მოვლა (შეზეთვა, ხრახნიანი კავშირების შეპოხვა, ფილტრის ელემენტების გაწმენდა ან შეცვლა, წნევის რეგულატორის რეგულირება, ბატარეის მოვლა; ფილტრის, ტომრების, ჯაგრისების, წამყვანი ღვედების, საკისრების, გადატვირთული ხახუნის , საპოხი მასალების და პროცესის სითხეების შეცვლა, ა.შ.)

• შეუსაბამო მასალების გამოყენება (უხარისხო საწვავის და საპოხი მასალების გამოყენება, აგრეთვე ამ ტიპის პროდუქტის სტანდარტისგან განსხვავებული მახასიათებლებით).

• პროდუქტის ნაწილების ნორმალური ცვეთა გახანგრძლივებული გამოყენების შედეგად და სამუშაო ნივთიერების ან გარემოს ხახუნის, წნევის, მოხვევის, დაჭიმვის ან აბრაზიული მოქმედების პროცესების გამო, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია პროდუქტის მუშაობის პრინციპთან ( საქშენები, შემწოვი - დამცლელი მილები, ტენები,  ფილტრის ელემენტები, გაფართოების მილები, მოქნილი შლანგები, ხრახნიანი სანთლები, ნახშირბადის ჯაგრისები, ლუქები, მანჟეტები, სარქველები, რეზინის პროდუქტები და ა.შ.). ნაწილების ერთგვაროვანი და თანაბარი ცვეთა საწარმოო დეფექტის ნიშნების არარსებობის შემთხვევაში არ იძლევა გარანტიით მათი შეცვლის უფლებას.

• სტიქიით მიყენებული ზარალი, ხანძარი, ომი და ა.შ.

8. გარანტია არ ვრცელდება ცვეთად ნაწილებზე (ნახშირბადის ჯაგრისები, საკისრები, ცვეთადი ჯაგრისებზე, წამყვანი ღვედები, დალუქვის რგოლები, შუასადებები, სარქველები, დალუქვის საყელოები, ზეთის ლუქები და შლანგები და ა.შ.), სახარჯო მასალები (ზეთები, საპოხი მასალები, ტექნიკური სითხეები და ა.შ.), იმ პირობით, რომ არ არის დეფექტები მასალაში ან სამუშაოში, ეს სამუშაოები კლასიფიცირდება როგორც ტექნიკური სამუშაოები. საქონლის მოვლა არ ითვლება რემონტად და არ შეიძლება იყოს საქონლის გამოცვლის საფუძველი.

აღჭურვილობაზე ქარხნული მეტალიზებული ან წებოვანი საინფორმაციო ფირფიტის (სახელობის) არსებობა სავალდებულოა!

გთხოვთ, დარწმუნდით, რომ აგრეგატზე იგი მიკრულია. გაუფრთხილდით.

აპარატის / მოწყობილობის / აქსესუარის (თუ ის არსებობს ქარხნულად) მთელი სიცოცხლის განმავლობაში.  ფირფიტის დაკარგვა/დაზიანება/მოძრობა იწვევს მოწყობილობის დეპერსონალიზაციას და, შედეგად, ასეთი მოწყობილობის საგარანტიო ვალდებულებების შეწყვეტას. პროდუქტის ქარხნული მეტალიზებული ან წებოვანი საინფორმაციო ფირფიტის (სახელწოდების) არარსებობის ან მექანიკური დაზიანების ან პროდუქტის სერიული ნომრის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადგენის შეუძლებლობის შემთხვევაში, შპს Kärcher (და/ან გამყიდველი), გარანტიის დადგენის მიზნით, პროდუქტის პერიოდის განმავლობაში, უფლება აქვს მყიდველისგან მოითხოვოს საქონლის შეძენის დამატებითი მტკიცებულება, საქონლის შეძენის ფაქტისა და პირობების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტები.

მონტაჟი, ექსპლუატაციაში გაშვება, გაწმენდა, გეგმიური მოვლა, ასევე პრევენციული მოვლა არ შედის საგარანტიო ვალდებულებებში და არ სრულდება უფასოდ, თუ ეს არ არის გათვალისწინებული ცალკე ხელშეკრულებით.

პროდუქციის საგარანტიო და საგარანტიო შემდგომი მოვლა ხორციელდება Kärcher ის ბრენდის სერვის ცენტრებში და ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში, რომელთა ჩამონათვალი მოცემულია საგარანტიო ბარათში და შპს Kärcher -ის ოფიციალური ვებგვერდის შესაბამის განყოფილებაში.

9. ფიზიკური პირების მიერ პროდუქტის შეძენის შემთხვევაში პროდუქტზე ვრცელდება „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კანონისმიერი გარანტია 2 წელი

10. იურიდიული პირების მიერ პროდუქტის შეძენის შემთხვევაში პროდუქტზე ვრცელდება 1 წლიანი გარანტია ან კომერციული გარანტია, თუ მხარეები შეთანხმდნენ აღნიშნულზე.